Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU „AKTYWNY URSYNÓW” - PŁYWALNIE 
 
 PŁYWANIE REKREACYJNE 
 
1.    Program „Aktywny Ursynów” zwany dalej „Programem” realizowany będzie  w okresie lipiec – grudzień 2023 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:  
    I edycja lipiec - sierpień 2023 r. w obiektach:  
 

-    od 3 lipca do 16 lipca w pływalniach: Koncertowa ul. Koncertowa 4, Moczydło ul. Pod Strzechą 3. 

-    od 17 lipca do 27 sierpnia w pływalni ZOS Koncertowa ul. Koncertowa 4. 
 

II edycja wrzesień – grudzień 2023 r. w obiektach:  

-    w pływalniach: Koncertowa ul. Koncertowa 4, Moczydło ul. Pod Strzechą 3, Hirszfelda ul.  Hirszfelda 11.
  
2.    Pełny harmonogram zajęć „Programu” dostępny jest na stronie https://sport.um.warszawa.pl/waw/ucsir
  

3.    Uczestnikiem „Programu” w pływalniach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji  może być każda osoba, która wylosuje bilet podczas losowania przeprowadzonego przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.  
 

4.    Korzystanie z pływalni UCSiR w czasie trwania „Programu” dla osób, o których mowa w pkt. 3, jest nieodpłatne.

   
5.    Korzystanie z pływalni UCSiR odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem udostępniania obiektów UCSiR podczas trwania „Programu”.  
 

6.    Osoby poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.   Jeśli osoba ta nie jest uczestnikiem „Programu” korzysta z pływalni na podstawie wykupionego biletu.  
 

7.    Czas korzystania z pływalni wynosi 60 minut i mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przez kasjerkę do momentu ostatecznego rozliczenia się w kasie pływalni i zdania transopndera. Za każdą przekroczoną minutę naliczona jest dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
 

8.    Bilety z przeterminowanym okresem ważności nie będą akceptowane.  
 

9.    O uczestnictwie w „Programie” w konkretnej pływalni decyduje kolejność przyjścia i zgłoszenia się do recepcji. Uczestnictwa w aktywności nie można rezerwować telefonicznie.  
 

10.    UCSiR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  
 

11.    Przetwarzanie danych osobowych - Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego 122, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do „Programu” w celu przeprowadzenia i organizacji zajęć. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do udziału w zajęciach.  
 

12.    Każdy uczestnik prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.  
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@ucsir.pl . 
Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www UCSiR lub przekazywane mediom. 

Dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji