Klauzula

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(na podstawie zgody)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
•    Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
•    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody.
•    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.
Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a)    podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

•    podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b)    organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c)    podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody tj. dane zostaną przekazane Ursynowskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w celu umożliwienia odbioru wylosowanego biletu na pływalnię i będą przechowywane tylko  przez czas konieczny do zrealizowania tego celu.


Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 1. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
   3. Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   4. Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.